ALGEMENE VOORWAARDEN BODYTEC-HELMOND.NL

KVK: 80407005

BTW: NL003443166B72

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Bodytec Helmond

Opdrachtgever: Klanten van Bodytec Helmond-Veldhoven die door medewerker/ster van Bodytec Helmond-Veldhoven behandeld/getraind worden.

Opdracht: Trainen op afspraak met de Miha Bodytec en/of andere diensten/activiteiten uit het aanbod van bodytechelmond.nl.

Locatie: Plaats waar opdracht wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

4. Opdrachtnemer biedt gelegenheid tot behandeling op de als zodanig opgegeven locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van de locatie wordt de opdrachtgever terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle persoonlijke informatie nodig voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

3. Opdrachtnemer voert de opdracht altijd op afspraak, onder begeleiding en met een maximaal aantal deelnemers uit.

4. Openingstijden worden vastgesteld door opdrachtnemer. Tijdens officiële feestdagen is opdrachtnemer gesloten. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens officiële schoolvakanties een aangepaste agenda te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van de abonnementskosten of teruggave.

Artikel 5. Wijzigen en annuleren afspraken

1. Opdrachtgever maakt zelf een behandelafspraak met opdrachtnemer op locatie, via de telefoon of online op de website. Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een opdracht om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.

2. Indien de opdrachtgever verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij/zij opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen.

3. De opdracht kan door de opdrachtgever tot 24 uur voor de afspraak kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden . Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de opdracht bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Geldigheid lidmaatschap / rittenkaart

1. De geldigheidsduur van het lidmaatschap en de rittenkaart gaat in vanaf datum van aanschaf tenzij anders afgesproken.

2. Niet gebruikte trainingen binnen het lidmaatschap blijven 2 weken geldig en kunnen binnen een actief lidmaatschap worden ingehaald.

3. Afgenomen trainingen bij een 10-rittenkaart blijven 3 maanden geldig, bij een 20 rittenkaart 6 maanden, bij een 40 rittenkaart 8 maanden.

4. De opdrachtgever gaat bij het afnemen van een lidmaatschap akkoord met het automatisch doorlopen van het lidmaatschap.

5. De vergoeding voor het lidmaatschap dient middels automatische incasso te worden voldaan.

6. Het lidmaatschap is na de overeengekomen periode per kalendermaand opzegbaar. Het opzeggen van een lidmaatschap door de opdrachtgever dient minimaal 1 kalendermaand van te voren schriftelijk of via de mail aangekondigd te worden.

7. Abonnementsvormen kunnen niet tijdelijk stil worden gezet. M.u.v een pandemie. Tijdens het sluiten van de studio door een pandemie, wordt de duur van het abonnement en de contributie op tijdelijk stil gezet en hervat zodra heropenen. De duur van het abonnement activeert zich bij openen.

Artikel 7. Prijzen

1. Weergegeven prijzen zijn inclusief BTW.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. In geval van een prijsverhoging zullen de overeengekomen prijzen ten tijden van het sluiten van de overeenkomst worden gehandhaafd en zullen de nieuwe prijzen van toepassing zijn op de eerstvolgende factuur.

3. Opdrachtnemer behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel 8. Betaling

1. Opdrachtgever kan rittenkaarten betalen middels automatische incasso of iDeal.

2. De vergoeding voor het lidmaatschap dient middels automatische incasso te worden voldaan. De automatische incasso wordt in de eerste week van de maand bij de opdrachtgever geïncasseerd. Geweigerde of gestorneerde automatische incasso’s worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

5. Bij ingebrekestelling van het verschuldigde betaling voor een periode langer dan 2 weken is opdrachtnemer gerechtigd de toegang te weigeren.

Artikel 9. Incassokosten

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, dan is die aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot het bedrag dat onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd.

2. In afwijking op artikel 10.1 sluit opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit of (in)direct verband houdt:

– met de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook;

– met c.q. is te wijten aan het door de opdrachtgever niet opvolgen van een mondelinge- of schriftelijke instructie door of namens opdrachtnemer gegeven;

– met dan wel het gevolg is van de lichamelijke- of geestelijke gesteldheid van de opdrachtgever, indien deze door opdrachtgever niet aantoonbaar (tijdig) aan opdrachtnemer is mede gedeeld.

3. Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot bedrag dat opdrachtgever in rekening is gebracht, met als maximum € 2.000,00, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, alsmede voor schade door ontvreemding van goederen van opdrachtgever uitdrukkelijk uit.

Artikel 11. Regels op locatie bij opdrachtnemer

1. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van de opdrachtnemer.

2. Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen van opdrachtnemer worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Opdrachtgever vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere opdrachtgevers en niet naar werknemers van opdrachtnemer. Bij constatering hiervan zal opdrachtnemer de opdrachtgever verzoeken de locatie te verlaten. In dit geval is opdrachtnemer wel gerechtigd de volledige behandelprijs te innen.

4. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.

Artikel 12. Verkochte producten

Verkochte producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 13. Klachten

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien opdrachtnemer en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 15. Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Laatst aangepast: januari 2022.